Saturday, September 24, 2016

ਸਵਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ 
ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਤੇ 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ
` 16 sqMbr 2016 nUM nwmDwrI m`uhlw ,imlrgMj luiDAwxw ivKy 27 swlw sonUM jo FMfwrI invwsI sI qy 40 swlw myhr cMd invwsI mwfl twaun dI sIvr ivc sPweI leI vVx auqy moq ho geI [ sonUM dy prIvwr ivc pqnI qy do lVky hn pr auh swJy prIvwr dw ieklw kmwaux vwlw sI qy myhr cMd dy ipCy prIvwr ivc pqnI do lVky qy do lVkIAW hn[ ieh donoN imauNsIpl kwrporySn dy ikrmcwrI hn
auhnW nUM bcwaux leI kuldIp kwlw sIvr AMdr igAw aus qy vI gYs dw Asr hoieAw pr auh bc igAw [ iek rIport muqwbk jy eI kml jo ik igAwspur eyrIey ivc qynwq sI ,15-20 imMt ivc auQy phUMc ky ihmq krky auhnW dohW nUM bwhr kFx dI cusqI idKweI [ aus ny auhnW donW nUM swh dvwaux dI koiSS kIqI pr nw kwmXwb irhw[ ikauN ik auQy nw qW AoksIjn sI qy nw hI koeI hor eYmrjYNsI dI mdd mojUd sI [
ies dy bwAd jd qk kwrporySn dy vrkrW nUM AYP AweI Awr drj krwaux leI BrvW mujwhrW krky trYiPk jwm krnw ipAw[
pr ies swrI Gtnw dI Aqy kwnUnI pihl bwry pUrI qPsIl ivc jwc krn leI jmhUrI AiDkwr sBw ny qruMq kmytI dw SMgTn kIqw ijs ivc myNbr sn pRo eY kY mlyrI prDwn , pRo jgmohn isMG jrnl skqr , jsvMq jIrK qy jsdyv llqoN [

swry vrqwry nUM GoKx qy sPweI krmcwrI sMG dy AwgUAW qy imaUNspl kwrpouySn dy AiDkwrIAW nwl glbwq krky Aqy ibAwnW nUM jWcky hyT ilKy nqIjy qy puhMcy[


iek sB qoN vD hYrwnI dI gl hY ik 1993 ivc ienswnI mYlw cukx qy ies ivc kMm krn vwilAW nUM m`nuKI svYmwn iv`ruD krwr dy ky kwnUnI gYr vwjb AylwinAw igAw Aq ies vrqwry nUM bMd krn dw kwnUn bwxwieAw igAw pr hr pDr qy ies dI AxdyKI kIqI geI ijs nUM lwgU krvwaux leI 2003 ivc suprIm kort ivc BwrqI sPweI krmcwrI sBw vloN drKwsq idqI geI [ ds swlW bwAd suprIm kort dy keI hukmW bwAd kYNdrI srkwr nY THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013 NO. 25 OF 2013 [18th September, 2013.] jwxI ik mYlw cukx dy kMm nUM bMd krx qy Ajyhy kwimAW nUM muV vsybw dyx dw 2013 dw kwnUNn [ieh kwnUn 18 sqMbr 2013 nUM rwStrpqI dI mMjUrI nwl lwgU hoieAWY[ ies kwnUn qy q`slI jwhr krdy hoey 2014 ivc sumrIm kort nY ieh hdwieqW vI jwrI kIqIAw ik ies dI kuqwhI qy sIvr ivc moq nUM iek jurm smiJAw jwvy nw ik hwdsw [ qrUMq ds lK rUpY mwlI mdd idqI jwvy [kyNdr Aqy SB Subw srkwrW sIvr sPweI leI mSInW dw ieMqjwm krx[ Aqy ies leI kwnUn dIAW y DwrwvW dY muqwbk srvy krky muV vsyby leI bdlvW kMm idqw jwvy , mkwn idqw jwvy qy b`icAw dI pVweI leI prbMD kIqw jwvy[
ies kwnUn muqwibk swl dy AMdr AMdr sUbw srkwrW, sIvr qy sypitk tYNk ivc vVx qy pwbOdI lgweI jwx bwry notIPIkySn kIqI jwvy[ Agr ies dI koeI hukm AdUlI krdw hY qW aus qy qrUMq kwnUnI kwrveI krdy smrI trwiel rwhIN sjw qy jrmwny dw prbMD hY[
pwTkW dI jwxkwrI leI ies kwnUNn dI jwxkwrI Amq ivc idqI geI hY[

nOkrSwhI qy rwjnIqk r`veIAw shId Bgq isMG dy ies kQn dI swriQkqw nUM idrswauNdw hY; jo auhnW ny 1928 ivc ikhw sI,” .. inscy hI ienswn dI pSUAW nwloN ijAwdw kdr hoxI cwhIdI hY ,pr Bwrq ivc pivqr pSUAW dy nW auqy iek dUjy dy isr pwV idqy jWdy hn[“pr ies qrW lgdw hY ik ies sB qoN vD kucly smwjI qbky vl hr pDr qy gYr jumyvwrwnw rvIAw hY[

ies kwnUNn dy qihq qrUMq ies prYkits nUM bMd krn dI notOPIkySn pMjwb srkwr nUM krnI cwhIdI sI pr auh hukm jwrI krdI hY 18 julweI 2016 nUM XwnI ik qkrIbn do swl dI dyrI nwl jo ies qrW hY

In exercise of the powers conferred under section 7 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013), the Governor of Punjab is pleased to notify that no person, local authority or any agency shall engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank from the date of publication of this notification in the Official Gazette.pr ieh bhuq duKdweI hY ik ies notIPIkySn dy bwvjUd do ivAkqI rwj prbMd dI AxighlI nwl jwn guAwauNdy hn[jo rivAw c`l irhw cY ,ies qoN lgdw hY ik ikNny horW nUM jwn guAwky rwj nUM jgwauxw pvygw[jwxI ik 18 julweI 2016 qoN bwAd iksy nUM vI isDy jW AsIDy qriky nwl sIvr ivc nhIM vwVIAw jw skdw [

ies Dwrw dI hukm AdulI krn leI sjw vI Dwrw 9 ivc ies qrW inrDwrq hY :9. Whoever contravenes the provisions of section 7 shall for the first contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to two lakh rupees or with both, and for any subsequent contravention with imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both.pr 18 julweI dy hukmW dI jwxkwrI nUM lwgU nw krx leI swry aupr qoN Q`ly qk AiDkwrI ijmyvwr hn[

ieh hwl pMjwb dy swry SihrW dw hI hY[

ikauNik

1. cIP AgjYikitv APsrW nY ies bwry jo srvy krvwky auhnW nUM muV vsyby dy hk dyxy sn nhIM idqy gey[

  1. ijlw pDrW qy ivjIlYNs kmytIAW ijlw fI SI ny bxwauxIAw sn ijnW dw koeI nW inSwn pqw nhIM lg skIAw[Hy
  2. hYrwnI ies dI vI hY ik mNqrI qy iPr hyTW Sifaul kwst dy Bly dy nW qy vfy Amly Pyly dy imhkmy bxy hn jo dsMbr 2015 dI Kbr muqwbk iek sIvr ivc ShId hoey nUM suprIm kort dy hukm muqwbk 10 lK rUpY idvwky hI Kbr bxwayndw hY pr aus kwnUMNn nUM pUurn lwgU krvwaux dw koeI Xqn nhI krwauNdw[
  3. ieh hyrwnI dI gl hY ik cUxy numwieMdy vI ies kwnUn bwry cyqn nhI hn [ AsI ielwky dy cuxy numwieNidAw qoN vI jwnxw cwhvWgy ik auhnW ies kwnUNn nUM lwgU krvwaux leI kI Xqn kIqy hn[gvrnr pMjwb ny KyqIbwVI XunIvrstI luiDAwxy dy hwl dy dory dorwn ,prDwn mMqrI dI SvS Bwrq AiBAwn bwry ApxI vPwdwrI dw prgtwvw kIqw hY[ AsIN jwnxw cwhWgy ik iehnW sPweI dy PrMt qy sIvr ivc sPweI leI D`ky jw rhyY qy jwn dy rhy krmcwrIAW nUM ies 2013 dy kwnUMn nUM purI siprt nwl lwgU krky kdoN rwihq phuMNcygI[SBw mMg krdI hY ik

  1. suprIm kort dI hdwieq muqwibk inrDwrq muvwvjw qurMq bgYr iksy nokrSweI FkoNsly dy idqw jwvy qy prIvwr dy mYNbr nUM nokrI idqI jwvy[
  2. AxgYhLI krn vwly sB AiDkwrIAW auqy ies kwnUMn muqwibk qurMq kwrvweI kIqI jwvy [
  3. AYP AweI Awr drj krn ivc Awnw kwnI krn vwlY pulIs AiDkwrIAW qy ies kwnUNn dI kuqwhI krn qy lokW leI prySwnI pYdw krx dy hwlwq pYdw krn leI ijmyvwr TihrwaNdy hoey ,kwrvweI kIqi jwvy[
  4. suprIm kort dI hdwieq muqwibk hweI kort AwpxI njrswnI ivc ies kwnUNn nUM pUrI qrW lwgU krvwey[nQI hYa. 2013 dy Aykt dI kwpI qy

A suprIm kort dw 2014 dw PYslw


No comments:

Post a Comment